D1 Fričovce - Svinia - SO 205

D1 Fričovce - Svinia - SO 205.

Projektant: Novák a Partner

Zhotovitel: Doprastav